ADRES BİLGİLERİMADRES BİLGİLERİMUyarı Description
Uyarı Description

ÜYE GİRİŞİŞifreni mi Unuttun?

Bir hesabınız yok mu?

ReCAPTCHA tarafından korunmaktadır Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları 'na tabidir

KAYDOLBir hesabınız yok mu?ReCAPTCHA tarafından korunmaktadır Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları 'na tabidir

ŞİFREMİ UNUTTUM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Veri sorumlusu olan şirketimiz , ERKBY Tarım AŞ vermiş olduğu ve sağladığı her türlü hizmet kapsamında hizmetinin güvenliği ve bu hizmet verilirken sağlanan verilerin güvenliğine de büyük önem vermektedir. ERKBY Tarım A.Ş ilişki içine girdiği müşteri, site ziyaretçiler, ve çalışanları da dahil olmak üzere elde edilen kişisel verilerin hukuka,hakka,usul ve esaslara uygun olarak kişisel verileri korumakta ve bu yönde politakalarımızı oluşturarak işleyişe yön vermekteyiz.Bu amaç ile 6698 sayılı kanun ve diğer tüm ilgili yasal mevzuat gereğince ERKBY Tarım A.Ş olarak tüm hukuksal,idari ve teknik önlemleri almaktayız.
AMAÇ: İşbu politikanın amacı, hukuka,usul ve esaslara uygun olarak ifa edilen kişisel veri sağlama ,işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik ERKBY Tarım AŞ. Bünyesinde benimsenen prensiplere dair gerekli açıklamalarda bulunmak, kişisel veri sahibi olabilecek çalışan ,ziyaretçi ,çalışan adayı, hissedar, müşterilerimizi ve üçüncü kişileri ilgili lanun ve esaslar gereğince ve bu çizilen sınırlar çerçevesinden bilgilendirme sağlama amacı taşımaktadır.
KAPSAM: Kişisel veri sahibi olabilecek çalışan ,ziyaretçi ,çalışan adayı, hissedar, müşterilerimizi ve üçüncü kişilerin ERKBY Tarım bünyesinde şirket iradesi ile veya ihtiyari olarak kaydedilen ve işlenen tüm kişisel verileri hakkındadır.
YÜRÜRLÜK: İşbu Politika …………………. tarihinde yürürlüğe konulmuştur. (www.erkby.com) adresinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin bilgilerine arz edilmektedir.

TANIMLAR:

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
J) Ziyaretçi: ERKBY Tarım A.Ş .’ne ait olan platformlara herhangi bir sebeple girmiş-katılmış olan veya internet sitemizi ziyaret eden gerçek kişilerdir.

•ERKBY Tarım A.Ş olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda belirtilen ilkelere uyum sağlanmaktadır:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

•ERKBY Tarım A.Ş olarak aşağıda verilen şartlar dahilinde kişisel veriler işlenmektedir:

a)Kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenemez.
b)Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

•ERKBY Tarım A.Ş olarak özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki şartlar dahilinde işlenmektedir:

a) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
b) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
c) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
d) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

•ERKBY Tarım AŞ. olarak kişisel verileri aşağıdaki kaidelerle silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini sağlamaktayız :

a) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
b) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
c) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

•ERKBY Tarım AŞ. olarak kişisel verilerin aktarılmasını aşağıdaki kaidelerle sağlamaktayız:

a) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
b) Kişisel veriler; ilgili kanunun 5 inci maddenin ikinci fıkrasında (MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.) yeterli önlemler alınmak kaydıyla, ilgili kanunun 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, (MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. (2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. (3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.) belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilmektedir.
c) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması
d) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Kişisel veriler, ilgili kanunun 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile ilgili kanunun 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; Yeterli korumanın bulunması, Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.
e) Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.
f) Kurul yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca izin verilip verilmeyeceğine; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, Kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini, Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını, Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar verir.
g) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.
h) Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

•ERKBY Tarım AŞ olarak , kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendiren kişinin aşağıdaki hususlara uyumu noktasında dikkat ve özen sarf etmekteyiz:

İlgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, ilgili kanunun 11 inci maddede sayılan diğer hakları (İlgili kişinin hakları MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 12305
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir) konusunda bilgi verilmektedir.


•İlgili kişinin hakları aşağıda mevcut olduğu üzeredir :

Herkes, gerekli başvuruları yaparak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İlgili kanunun 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,( Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi MADDE 7- (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. (2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. (3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.)
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler

•Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

a. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
b. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
c. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
d. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

-İlgili kanunda ; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, diğer haklarını ileri süremezler:

a. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
b. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
c. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
d. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

•ERKBY Tarım A.Ş olarak kişisel veriler noktasında aşağıdaki hususları prensip olarak belirlemiş bulunmaktayız ;

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
d) ERKBY Tarım A.Ş , kendi kurum veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri gerçekleştirmektedir.
e) ERKBY Tarım A.Ş öğrendiği kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.
f) ERKBY Tarım A.Ş tarafından işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirecektir.

•ERKBY Tarım AŞ. ‘ne Başvuru :

(1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirkete ilebilecektir.
(2) Şirket başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
(3) Şirket , talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir.
(4) Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, şirketin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir. İlgili kanunun 13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.( Veri sorumlusuna başvuru MADDE 13- (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. (2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. (3) Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.)
(5) Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.


•ERKBY Tarım A.Ş olarak ,Kanunun veri güvenliğine ilişkin 12. maddesine gereğince aşağıda belirtilen yükümlülükleri ifa etmekteyiz :

-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
-Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
-Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.
Bahsi geçen bu yükümlülükler nedeniyle ,uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik şirketimiz nezdinde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır.

1)Mevcut Risk Ve Tehditler Belirlenmekte

Bu riskler belirlenirken; Kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığı, Mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği, Güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliği ve niceliği dikkate alınmaktadır.

2)Çalışanların eğitilmesi ve Farkındalık Çalışması Yapılmaktadır

Çalışanların, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmaması gibi konular hakkında eğitim almaları sağlanmakta, çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları yapılmakta ve güvenlik risklerinin belirlenebildiği bir ortam oluşturulması kişisel veri güvenliğinin sağlanmaya çalışılmaktadır.

3)Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi

Şirket nezdinde belirlenen politika ve prosedürler kapsamında ,düzenli olarak kontroller yapılmakta, geliştirilmesi gereken hususlar belirlenmekte ve gerekli güncellemeler yerine getirildikten sonra da düzenli olarak kontrollere devam edilmemektedir.

4)Teknik Tedbirler

ERKBY Tarım A.Ş mevcudiyetinde bulunan teknik sistemlerle kişisel veri işleme mekanizmalarını denetlenmektedir. Güvenlik durumları belirlenen periyotlarla kontrol edilmekte ve güvenlik sağlanmaya çalışılmaktadır.
- Yetki Matrisi
-Yetki Kontrol
-Erişim Logları
-Kullanıcı Hesap Yönetimi
-Ağ Güvenliği
-Uygulama Güvenliği
-Şifreleme
-Sızma Testi
-Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
-Log Kayıtları
-Veri Maskeleme
-Veri Kaybı Önleme Yazılımları
-Yedekleme
- Güvenlik Duvarları
-Güncel Anti-Virüs Sistemleri
-Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
- Anahtar Yönetimi


5) İdari Tedbirler

-Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.)
-Sözleşmeler (Veri Sorumlusu - Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu - Veri İşleyen Arasında )
-Gizlilik Taahhütnameleri
-Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler
-Risk Analizleri
-İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi)
-Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)
-Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun)
-Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim
-Kişisel Veri İşleme Envanteri


•ERKBY Tarım A.Ş bünyesinde KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

ERKBY Tarım A.Ş ilgili kanun ve yasal mevzuatta yapılan belirlemeler dahilinde elde edilen kişisel verileri gerekli olan süre boyunca saklamaktadır.
Eğer , kişisel verilerin saklanma süresine dair yasal bir şart yoksa ,kişisel veriler ERKBY Tarım A.Ş bünyesinde söz konusu verinin elde ediliş amacı ile de bağlı olarak şirket nezdindeki genel işleyiş ve yapılan ticari faaliyetin gereği olarak saklanmasını gerektiren süre boyunca muhafazası sağlanmakta ve ardından kanun hükümlerine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


İLGİLİLERİN BİLGİSİNE SUNARIZ…
SAYGILARIMIZLA…